Check report status

Our Mission

It is essential to have a favorable legislation and administration regulating the business sector for business development, especially for the development of vulnerable small and medium businesses. We want Armenia to be a leading country in this regard. Our team is ready to be informed about the problems of the business sector that you have raised and to help you in solving them. In addition, we shall ensure the development of reform proposals of the business sector and cover other developments in the sector.

Anonymity

You have the right to submit reports anonymously on business problems that you face. Your report will be fully encrypted. In addition, there is additional privacy safeguards if you use the Tor browser:  your computer’s IP address will not be revealed. Therefore you will be able to conceal your identity.

Quick response

When you lodge a report on our website, the information you provide will be examined by our experts, who will respond to you within two working days to solve the issue you have raised.

Reforms

The information you provide can assist us to identify evidence-based reforms and to decrease bureaucracy. Reforms are implementedin the format of public-private sector dialogue.

Awareness

On this site we inform you about the latest news on the business sector, for example, legislative changes in tax, customs and other subsectors, etc. In addition, you can be informed about various events held in the business sector, etc.

Report statistic

Statistics about the number of submitted reports and the percentage of accepted ones is presented in this section

33

The number of the reports

10

The number of acknowledged reports

Statistics on the main business fields of the submitted reports are presented in this section

Advanced Statistics

Lastest News

In this section you can find out about our activities in the business sector and their coverageregardingthe identification of the reforms based on evidence, the proposed legislative changes, as well as the upcoming events.

In addition, you can get information on the latest news of the business sector in this section, such as  legislative changes in tax, customs and other subsectors, loan programmes available for businesses (for example, to SMEs), journalistic investigations,courses, etc. You can also let us know what additional information of the business sectoryou will be interested in.

Private Intelligence Officers can support Businesses

“The Private intelligence officers can assist to the development of business: in particular, introduction of this institute can be considered as a means to overcome corruption in the business sector,” Miss Mariam Zadoyan, Lawyer of the “Evidence-based Advocacy for Reform” project said today at a seminar on the introduction of the new institute.

10.10.2017

Միասնական հաշվից գումարների վերադարձի ժամկետի կետանցից հետո տույժերի հաշվարկման ժամկետը կրճատվում է 3 անգամ` 90 օրից դառնալով 30

ՀՀ կառավարության այսօրվա նիստում հաստատվել է ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից մշակված «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը:

22.09.2017

«Եվրոպան Հայաստանում» ցուցահանդես՝ Հայաստանում՝ ԵՄ ընկերությունների համար

Այսօր տեղի ունեցավ «Եվրոպան Հայաստանում» բազմաոլորտային առևտրի և ներդրման առաջին ցուցահանդեսը՝ Հայաստանում՝ Եվրամիության ընկերությունների համար:

15.09.2017

Պարզեցվել է ԱԱՀ-ի փոխհատուցման ընթացակարգը

Գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների շրջանակում, ՀՀ վարչապետի հանձնարարականի համաձայն, Պետական եկամուտների կոմիտեն պարզեցրել է զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ԱԱՀ-ի փոխհատուցման ընթացակարգը. մինչև 20 միլիոն դրամ հայտերի հիման վրա ավելացված արժեքի հարկի գումարների՝ միասնական հաշվին մուտքագրման պարզեցված կարգը ներդրվել է ընթացիկ տարվա ապրիլի 13-ից:

15.09.2017

Հաջողության պատմություններ

Issues that have been successfully solved with the support of the website and our experts will be inserted in this section. As a result of these solutions the rights of businessmen will be restored, legislative reforms will be made,ad hoc working groups will be established to solve the existing problems. Names of the characters will be replaced with other names in all success stories and their anonymity will be maintained. The characters' identity will be revealed only if they wish.

Our Partners

The website is developed within the frames of the “Evidence-based Advocacy for Reform” Project implemented by the Union of Information Technology Enterprises, Armenian Lawyers’ Association and European Business Association (the Consortium).

The “Evidence-based Advocacy for Reform” Project is implemented in the framework of  "Support to SME Development in Armenia" (SMEDA) project, which is co-funded by the European Union and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).  GIZ Private Sector Development in South Caucasus Programme implements SMEDA project. SMEDA is part of the EU4Business and EU4Innovation initiatives of the European Union.

This Project is implemented in the framework of "Support to SME Development in Armenia" project, which is co-funded by the European Union and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. It is implemented in the framework of GIZ ''Private Sector Development in South Caucasus'' Programme. "Support to SME Development in Armenia" project is a part of ''the EU for Business'' and ''the EU for Innovation'' initiatives of the European Union.

The website has been developed with the assistance of the European Union. The contents presented herein are the sole responsibility of UITE, ALA and EBA, and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union